زاگرس مرکزی | MYCO-LICH

زاگرس مرکزی

استان فارس

 کهگیلویه ‌و‌ بويراحمد

چهارمحال‌و‌بختياری

استان اصفهان