قارچ هاي تجزيه کننده آلاينده هاي نفتي در ايران | MYCO-LICH

قارچ هاي تجزيه کننده آلاينده هاي نفتي در ايران

 Mycoremediation and oil spill