پايش قارچهاي مضر و بيماريزاي درختان بلوط درايران | MYCO-LICH

پايش قارچهاي مضر و بيماريزاي درختان بلوط درايران

 

    دكتر معصومه قباد نژاد و دكتر محمد سهرابي

اعضای هيات علمي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران

با همكاري

( آغاز دعوت به همكاري و پيوستن به حاميان)

 

البرز

زاگرس

Quercus castaneifolia

 

Quercus boissieri

ارسباران

Quercus libani

Quercus petraea

Quercus macranthera

 

Quercus brantii